ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยานายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา แจ้ง การฉีดวัคซีนของนักเรียน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สถานที่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ
"การพัฒนาผู้เรียน" โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
แจ้งอีเมลโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ email นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ email นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดูประกาศ
ระกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลน์ คลิกเพื่อดูผลการเรียน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา โดยนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖๙ ในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลการแข่งขัน 36 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 รายการ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
  กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter for website
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th