ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
ดาวน์โหลดเอกสาร
kl1 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน Download
kl2 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม Download
kl3 แบบบันทึกการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน Download
kl4-0 รายงานผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) Download
kl4-1 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Download
kl4-2 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน Download
kl4-3 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน Download
kl4-4 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล (SDQ) Download
kl5-0 รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน (EQ) Download
kl5-1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Download
kl5-2 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล (EQ) Download
kl6 ระเบียนสะสม Download
kl7 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Download
kl8 แบบบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
 
 
 

 

 
 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th