ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
ดาวน์โหลดเอกสาร
kl1 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน Download
kl1-0 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2565 (แก้ไข) Download
kl1-1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล Download
kl2 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม Download
kl3 แบบบันทึกการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน Download
kl4-0 รายงานผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) Download
kl4-1 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Download
kl4-2 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน Download
kl4-3 แบบประเมิน (SDQ) ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน Download
kl4-4 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล (SDQ) Download
kl5-0 รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน (EQ) Download
kl5-1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) Download
kl5-2 เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล (EQ) Download
kl6 ระเบียนสะสม Download
kl7 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Download
kl8 แบบบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว Download
kl9-0 รายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Download
kl9-1 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Download
kl10-0 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Download
kl10-1 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
 
 
 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th