นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

นางวนิดา จำปามูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายมานะ แพร่งสุวรรณ


 

 

 

 

 นายพีรัช เกียรติพัฒนธาดา

 

 

 

 

 

 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ