นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานO23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      1. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2562
      2. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2562
      3. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2562
      4. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2563
      5. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2563

      6. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2563
      7. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2563
      8. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2563
      9. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2563
      10. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2563
      11. สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2563


 กลุ่มสาระการเรียนรู้