นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานO13: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      - คู่มือบริหารงานวิชาการ
      - คู่มือบริหารงบประมาณและแผน
      - คู่มือบริหารงานบุคลากร
      - คู่มือบริหารงานทั่วไป
      - คู่มือบริหารงานกิจการนักเรียน


 กลุ่มสาระการเรียนรู้