นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

นางรุ่งณภา สายานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นางสีนวน สุมงคล

 

นางศศิกานต์ ทรงฤทธิ์

 นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง

นายรัตนะ ด้วงเงิน

 

 

 

 


นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง

 

 

 

 

 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์