โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ
"การพัฒนาผู้เรียน"
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดความรู้ โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 ถึงได้รับใบเกียรติบัตร
Google Meet และ Google Classroom สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
การใช้หลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร (หลังจากส่งแบบทดสอบแล้วประมาณ 2 นาที) คลิกเพื่อตรวจสอบ