นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

นางประภาพร แขหินตั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 


นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์


 

นางสาวประไพ ประดับคำ

 

 นายบัญชา ชุมหิรัญ

 

นางสาวรัตนาภรณ์ ชูจิตร

นางสาวรถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์

นายนพพร โพสุวัน

 

 

นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน

 

 

นางสาวปภาวรินทร์ ปฏิบัต

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี