นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
คำร้อง ทำนอง โดย อ.ชาตรี ดีทองหลาง...ถิ่นเราน้ำตาลเหลือง เรืองรอง
ทุกคนปองร่วมรักสมัครสมาน
เกล็ดลิ้นวิทยา เลื่องชื่อมานาน
เป็นสถานศึกษาวิชาดี...
...เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม นำความรู้
ช่วยเชิดชู สร้างสถาบัน ให้เด่น
กิจการงานเราสันทัดจัดเจน
เปรียบดังเช่น ไพรพฤกษ์ที่เขียวขจี
...การกีฬาเราเด่นเป็นที่หนึ่ง
ทุกคนซึ้งในน้ำใจน้องพี่
แม้เรื่องเรียนเราก็เพียรสุดชีวี
ถิ่นเรานี้เกล็ดลิ้นวิทยา...

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th