นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต   รู้ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์  บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เทียบเคียงมาตรฐานสากล และบูรณาการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตกับวิถีไทยอย่างยั่งยืน                
๓. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีทักษะจัดการเรียนรู้ที่เป็นครูมืออาชีพ
๕. พัฒนากระบวนการและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตได้
๓. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๔. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เป็นครูมืออาชีพ
๕. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไปใช้ในระบบ การบริการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการระบบคุณภาพ

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th