นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Download
แบบขออนุญาตใช้แผนฯ Download แบบบันทึกการนิเทศแผนฯ Download
แบบบันทึกหลังการใช้แผนแผนฯ Download
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม (การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) Download
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Word) (PDF)
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Download
แบบฟอร์มผลการเรียน (ปพ.5) Download
แบบวัดผล 1 แบบคำร้องแก้ไขผลการเรียน Download
แบบวัดผล 2 แบบแจ้งผลการแก้ไขผลการเรียน Download
แบบวัดผล 3 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Download
แบบวัดผล 4 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ/เรียนเพิ่มเติม Download
แบบวัดผล 5 แบบแจ้งเวลาเรียน ครั้งที่ 1 Download
แบบวัดผล 6 แบบแจ้งเวลาเรียนครั้งที่ 2 Download
แบบวัดผล 7 แบบขออนุมัติรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Download
แบบวัดผล 8 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการเรียน "ร" Download
แบบวัดผล 9 แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Download
แบบวัดผล 10 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการเรียน "0" Download
แบบวัดผล 11 แบบขออนุมัติผลการเรียน "0" Download
แบบวัดผล 12 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการประเมิน "ปรับปรุง/มผ" Download
แบบวัดผล 13 แบบขออนุมัติผลการประเมิน "ปรับปรุง/มผ" Download
แบบวัดผล 14 แบบขออนุญาตสอบนอกตาราง Download
แบบวัดผล 15 แบบนำส่งต้นฉบับแบบทดสอบ Download
แบบวัดผล 16 แบบปะหน้ากระดาษคำตอบ Download
แบบวัดผล 17 แบบปะหน้าซองบรรจุแบบทดสอบ Download
แบบวัดผล 18 หนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Download
แบบวัดผล 19 แบบสอบนอกตาราง - กรณีนักเรียนขาดสอบ Download
แบบวัดผล 20 แบบส่งผลสอบกรณีนักเรียนขาดสอบ Download
แบบวัดผล 21 แบบบัญชี รับ - ส่ง เบิกข้อสอบ Download
แบบวัดผล 22 แบบส่งผลการเรียน (ปพ.5 , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Download
แบบวัดผล 23 แบบตรวจผลการเรียน (ปพ.5) Download
แบบวัดผล 24 แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) Download
แบบวัดผล 25 แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน (รายวิชา) Download
ผังอาคาร ห้องสอน
แผนเศรษฐกิจพอเพียง Download
ตัวอย่างการเขียนแผน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Download
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

เอกสารวิชาการ