ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                             ประวัติบ้านเกล็ดลิ้น                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน                    
     บ้านเกล็ดลิ้นแยกออกมาจากบ้านโคกสี หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐  มี นายคำหลา สิงขรอาจ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่๑๑  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและได้เสียชีวิต พ.ศ.๒๕๔๔  ต่อมา ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ คือ นายหนูเจน  คำบุญยอ ได้รับเลือก
ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา และได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลขุนทอง จนครบวาระ ๕ ปี ปัจจุบัน มีนายขจรศักดิ์ จันคำ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗ เป็นผู้ใหญ่บ้าน        

๑.๒  ที่ตั้ง ภูมประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรอาณาเขต

๑.๓ ภูมิประเทศ    
   เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ