ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                               ประวัติบ้านหนองหิน                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
     บ้านหนองหิน  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลขุนทอง  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๑  โดยแยกออกมาจากบ้านโคกสี หมู่ที่ ๒  ตำบลขุนทอง  อำเภอบัสใหญ่ และมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน คนแรก คือ นายอุดม มะลี  และ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายอุดม  มะลี  และการตั้งชื่อคุ้มหรือบ้านนั้นได้อาศัย หนองน้ำ ในการตั้งชื่อเพื่อเป็นศิริมงคลให้ประชาชนในหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขเหมือนน้ำ ตามหลักความเชื่อทางศาสนา

๑.๒  ที่ตั้ง ภูมประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรอาณาเขต
 
๑.๓ ภูมิประเทศ    
   เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ