ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                  ประวัติบ้านหนองหว้า                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
     บ้านหนองหว้าเอนในอดีตมีความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๕๕  โดยการนำของพ่อใหญ่หลวงกลาง  ลาดสุวรรณ์ นำชาวบ้านส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณทิศตะวันออกของหนองน้ำใหญ่ ซึ่งมีต้นหว้าใหญ่อยู่ริมหนอง จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองหว้าเอน     
ครั้งแรกมีครัวเรือน จำนวน ๑๘ หลังคาเรือน ประชากร ๔๐ คน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ชาวบ้านหนองหว้าเอนร่วมกับชาวโคกกลาง ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านหนองหว้าเอน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และทำบุญกุศล
      รายนามผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    ๑. นายเขียว    กลางชาติ        ๒. นายโม้     ลาดสุวรรณ์
    ๓. นานแป      วันโน            ๔. นายบุญส่งค์   มาตรวังแสง
    ๕. นายแป       วันโน           ๖. นายชม      สืบวาปี
    ๗. นายสอน     ทองภู           ๘. นายไหล      หงษ์ศรีฃ
    ๙. นายชาลี       เสลาดอน      ๑๐.นายบุญมี     พงษ์พรม
    ๑๑.นายสา      คลังสอน         ๑๒.นายธงชัย(บุญมี)  หงส์พรม
    ๑๓.นายพิพัฒน์พงศ์  วงกฎ        ๑๔.นายสมบูรณ์  พิมพา  (ปัจจุบัน)
 ๑.๒ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    บ้านหนองโดน   อำเภอบัวใหญ่
  ทิศใต้               ติดต่อกับ    บ้านโคกสว่าง - บ้านสระไผ่   อำเภอบัวใหญ่
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    บ้านโคกกลาง   อำเภอบัวใหญ่
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    บ้านเกล็ดลิ้น   อำเภอบัวใหญ่
 ๑.๓ ภูมิประเทศ    
   เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ