ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                    ประวัติบ้านโสกงูเหลือม                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
      บ้านโสกงูเหลือม ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านรุ่นแรกอพยพมาจากจังหวัดสารคามและขอนแก่น เห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
 
๑.๒ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง
  ทิศใต้              ติดต่อกับ    บ้านหญ้าคา ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    บ้านดอนคนทา ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    บ้านหนองขอน อำเภอแก้งสนามนาง   บ้านหนองหญ้าปล้อง  ตำบลห้วยยาง       
อำเภอบัวใหญ

๑.๓ ภูมิประเทศ    
   เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ