ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    ประวัติบ้านหนองโดน                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
      บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ ความเป็นมา บ้านหนองโดนหมู่สภาพภูมิประเทศมีหนองน้ำ และมีจุดเด่นในกลางหนองน้ำ มีต้นกระโดนเกิดอยู่กลางหนอง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้าน ว่า “บ้านหนองโดน”ผู้ที่มาก่อตั้งบ้านหนองโดน คือ นายตุ่น นางดา มาปะเณ
  รายนามผู้ใหญ่บ้านตั้งเเต่อดีดจนถึงปัจจุบัน
    ๑. นายแดง โซมภิรมย์      ๒. นายสมบูรณ์
    ๓. นายขูรู                         ๔. นายอุ่น
    ๕. นายแหล่ ประโพธิ์ศรี    ๖. นายบุญ ชัยประเสริฐ
    ๗. นายซู สุดซา               ๘. นายสังวน ชัยประเสริฐ
    ๙. นายสวาท ทันมา ( คนปัจจุบัน )
 
๑.๒ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    บ้านรุ่งตะวัน   อำเภอแวงน้อย
  ทิศใต้              ติดต่อกับ    บ้านโคกสว่าง   ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    บ้านหนองหว้าเอน   ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    บ้านโคกสี   ตำบลขุนทอง
 
๑.๓ ภูมิประเทศ 
     เป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ