ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    ประวัติบ้านโคกสว่าง                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
     บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ ๙  ความเป็นมา ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน ชื่อ คำมะ -  คำบัว  มาตั้งหมู่บ้านเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๓๒  มีผู้เฒ่าเล่าสืบต่อกันมา ชาวบ้านโคกสว่างส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม มาก่อตั้งหมู่บ้านบนพื้นที่สูงละ
มีคนเลี้ยงช้าง จึงเรียกว่าบ้านโนนขุนช้าง  แต่ต่อมาชื่อเรียกทางราชการเพี้ยนกลายเป็นโคกสว่าง
     รายนามผู้ใหญ่บ้านอดีดจนถึงปัจจุบัน
คนที่ ๑  นายอ่วม  พิมลนอก
คนที่ ๒  นายสมบูรณ์    การบรรจง
คนที่ ๓  นายเงิน สามิโต
คนที่ ๔  นายเหลา แสงจันทร์
คนที่ ๕  นายทองอินทร์  พาบุดดา

๑.๒ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    บ้านโคกสะอาด   ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่
  ทิศใต้               ติดต่อกับ    บ้านดอนคนทา   ตำบลขุนทอง   อำเภอบัวใหญ่
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    บ้านหนองหว้าเอน   ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    บ้านเพียไซย์   ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่

๑.๓ ภูมิประเทศ
       เป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ