ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    ประวัติบ้านโคกกลาง                                                                         
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
      บ้านบ้านโคกกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านรุ่นแรกอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม เพราะมีญาติพี่น้องมาตั้งรกรากอยู่ก่อนแล้วจึงได้ชักชวนกันมา เพราะเห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตร พื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ภาษาอีสานเรียกว่า โคก จึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะพื้นที่ที่เป็นโคก ชื่อว่า      “บ้านโคกกลาง”
   รายนามผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
๑. นายพันธ์ ( ไม่ทราบนามสกุล )    ๒. นายใหญ่ ( ไม่ทราบนามสกุล ) 
๓. นายเติ่ง พันตาเอก                  ๔. นายซุย อุปาระ
๕. นายทอง ลาทิ                        ๖. นายสิทธ์ ทะสุนทร
๗. นายเจริญ นามบุญลือ              ๘. นายเสาร์ พระสีนาม 
๙. นายทองอินทร์ ลาทิ                 ๑๐.นายคำพัน นามบุญลือ
๑๑.นายบุญสาร แสนลือชา (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน )  
 
๑.๒ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ตำบลท่าวัด อ. แวงน้อย
  ทิศใต้            ติดต่อกับ   บ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   บ้านหนองคอม ตำบลโนนจาน
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   บ้านหนองโดน ตำบลขุนทอง
                                                
๑.๓ ภูมิประเทศ 
     เป็นที่ราบ เนินดินทราย สูง – ต่ำ เป็นพื้นที่ราบ เนิน ลุ่ม ดอน 
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ