ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    ประวัติบ้านดอนคนทา                                                                        
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
     บ้านดอนคนทา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ อพยพมาจากหลายแห่ง เช่นจากจังหวัดมหาสารคาม ศรีษะเกษ บ้านโคกน้อยนางาม และบ้านเสมาใหญ่ เป็นต้น เหตุที่ชาวบ้านตั้งชื่อบ้านว่าบ้านดอนคนทา เนื่องจากในสมัยก่อนมีต้นคนทาในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน
     รายนามผู้ใหญ่บ้านตั้งเเต่อดีดจนถึงปัจจุบัน
๑. นายจอด
๒. นายทา ไลนอก
๓. นายทา ศรีนอก
๔. นายด้วง ชำนินอก
๕. นายเอ้ง ทองอนงค์
๖. นายเรืองชัย ทิจัตุรัส ( ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

๑.๒  ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  อาณาเขตทิศเหนือ           ติดกับ บ้านโคกสี   ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ 
  อาณาเขตทิศใต้               ติดกับ บ้านเพียไซย์   ตำบลขุนทอง
  อาณาเขตทิศตะวันออก    ติดกับ บ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง
  อาณาเขตตะวันตก           ติดกับบ้านหญ้าคา - โสกงูเหลือม ตำบลขุนทอง

๑.๓ ภูมิประเทศ 
     บ้านดอนคนทา เป็นที่มีพื้นที่เป็นที่ดอน ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการทำนา เลี้ยงสัตว์
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ