ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    ประวัติบ้านบ้านเพียไซย์                                                                        
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
      บ้านเพียไซย์ เดิมชื่อบ้าน โพธิ์ไทร ชาวบ้านส่วนมากได้ย้ายถิ่นฐานมาจาก อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ต่อมา ปี ๒๔๔๐ ได้มีคน ชื่อ เพีย พิมลนอก มีอาชีพเป็นช่างจักสานไซ (ไซดักปลา) และสานไซจำหน่ายให้กับชาวบ้าน จนมีชื่อเสียง จึงเป็นที่มาของ ชื่อ บ้านเพียไซย์ ตราบจนทุกวันนี้
      รายนามผู้ใหญ่บ้านในอดีดจนถึงปัจจุบัน
    ๑. นายตั้น ประสพสุข
    ๒. นายอินทร์ พิมลนอก 
    ๓. นายหยวก เสลานอก
    ๔. นายอินทร์ พิมลนอก
    ๕. นายสงัด วิเศษนอก
    ๖. นายยงค์ พินิจจอหอ 
    ๗. นายกิมยง หลายทวีวัฒน์
    ๘. นายกิมยง หลายทวีวัฒน์ ( คนปัจจุบัน )
 
๑.๒  ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  อาณาเขตทิศเหนือ         ติดกับ บ้านดอนคนทา
  อาณาเขตทิศใต้            ติดกับ บ้านตะคร้อ ต.ด่านช้าง
  อาณาเขตทิศตะวันออก     ติดกับ บ้านตะคร้อเก่า ต.ด่านช้าง
  อาณาเขตตะวันตก         ติดกับ บ้านดอนกระชาย ต. ห้วยยาง
 
๑.๓ ภูมิประเทศ
      เป็นที่มีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ