ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                                    บ้านหญ้าคา                                                                        
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
      บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านเพียไซย์ ขึ้นอยู่ในเขตตำบลแก้งสนามนาง ห่างจากอำเภอบัวใหญ่ระยะทาง ๑๓ กม. ชื่อเดิม คือ โนนหญ้าคา เหตุที่ชื่อโนนหญ้าคา หรือ บุหญ้าคา เนื่องจากในอดีตดินแดนแห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลองบึง และมีสัตว์ป่าชุกชุม ยังมีบริเวณแห่งหนึ่ง มีพื้นที่ประมาณ ๓ ตารางกิโลเมตร ห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อยมีหญ้าคาขึ้นเต็มบริเวณดังกล่าวโดยไม่มีต้นไม้อื่นแต่อย่างใด และมีลักษณะเป็นเนินดินสูงบุคคลใดจะเข้าไปบริเวณแห่งนี้จะต้องบุกเข้าไปประชาชนจึงเรียกติดปากกันเรื่อยมาว่า บ้านโนนหญ้าคา บางคนก็เรียกว่าบ้านบุกหญ้าคา จนกระทั่งต่อมาคำว่าบุหรือคำว่าโนน ได้เพี้ยนหายไป คงเหลือแต่คำว่า บ้านหญ้าคาจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้ที่เริ่มก่อตั้งบ้านหญ้าคาครั้งแรกมีถิ่นกำเนิดมาจาก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมาอยู่ที่บ้านเพียไซย์ ชื่อ นางฮึม ไม่ทราบนามสกุล มีสามีเป็นนักเลงค้าไม้ เที่ยวจี้ปล้นลักวัวลักควายของชาวบ้านเป็นประจำจึงได้ถูกฆ่าตาย นางฮึมจึงจึงได้อพยพลูกหลานมาตั้งรกรากใหม่ที่บ้านหญ้าคา ต่อจากนั้นก็มีญาติพี่น้องอพยพตามมา คือ นายก้อน นานอก  ต่อมา มีนายแดง ไม่ทราบนามสกุลได้อพยพมาอยู่และมีประวัติเป็นคนดีและเป็นผู้กว้างขวาง มีคาถาอาคมเป็นที่น่าเกรงกลัวและเป็นที่นับถือของคนทั่วไป รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง โดยนายแดงได้นายแดงได้ปกปักรักษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั่วหมู่บ้านตำบล และต่อมานายแดงได้เสียชีวิตลง ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลปู่ตาขึ้น ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านหญ้าคา ปัจจุบันศาลปู่ตาเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้านทุกคน
      หลังจากที่นายแดงเสียชีวิตลง มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านอีกมากมาย เช่น นายแจ้ง นายเหล็ก  (ไม่ทราบนามสกุล ) นายธูป เทพวงษ์ ทั้งหมดอพยพมาจากอำเภอโนนสูง ปี พ.ศ.๒๔๗๖ เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี มีประชาชนในภาคอีสานหลายจังหวัด อพยพหนีความแห้งแล้งมาอยู่บ้านหญ้าคา เช่น มาจากอำเภอวาปีประทุม มหาสารคาม อ.ประทุมรัตน์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ อ.พล จ.ขอนแก่น อพยพโดยขบวน คาราวานเกวียน ผู้นำการเดินทาง คือ นายบุบผา วันทาแท่น นายสามารถ มาตรอ นายแตง คำมูล  มาหยุดพักแรมที่หมู่บ้านนี้ ซึ่งเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ จึงตกลงตั้งรกรากที่หมู่บ้านแห่งนี้ร่วมกันทำนาทำไร่ทำให้บ้านหญ้าคามีประชากรเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จนกลายเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง เป็นหมู่บ้านลำดับที่ ๒๒ ขึ้นอยู่กับตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาเมื่อบุคคลสองกลุ่มมาอยู่รวมกัน คือ กลุ่มอำเภอโนนสูง และกลุ่มที่อพยพมาจาก จังหวัด มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
  รายนามผู้ใหญ่บ้านในอดีดจนถึงปัจจุบัน
    ๑. นายนาด มุ่งกิ่งกลาง ๒๔๓๖-๒๔๘๔
    ๒. นายเขียว ชิดนอก ๒๔๘๔-๒๔๙๙
    ๓. นายขุน ทองดวง ๒๔๙๙-๒๕๑๔
    ๔. นายพรมมา มาตรอ ๒๕๑๔-๒๕๒๕
    ๕. นายทองดี โม้ตา ๒๕๒๕-๒๕๔๐
    ๖. นายบุญเลิศ เย็นกลาง ๒๕๔๐-๒๕๔๖
    ๗. นายบุญยง ชิดนอก ๒๕๔๖-๒๕๔๗
    ๘. นายทองพูน สัตยเขต ๒๕๔๗- ปัจจุบัน
 
๑.๒ ที่ตั้ง ภูมประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
  ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  บ้านโสกงูเหลือม  ตำบลขุนทอง
  ทิศใต้                ติดต่อกับ  บ้านห้วยยาง  ตำบลห้วยยาง
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  บ้านเพียไซย์  ตำบลขุนทอง
  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  บ้านบุไท  ตำบลห้วยยาง
 
๑.๓ ภูมิประเทศ 
     เป็นที่ดอน เหมาะสำหรับเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ 
        
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ