ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                  ประเพณี            
                                
1.บ้านขุนทอง
   ประเพณี 
      -ใช้ภาษาไทยโคราชในการสื่อสาร
      -ในสมัยก่อนมีการแต่งกายแบบนุ่งโจงกระเบน
      -ประเพณีสงกรานต์
      -ประเพณีเข้าพรรษา
      -ประเพณีออกพรรษา
      -ลอยกระทง
      -ทำบุญตักบาตรปีใหม่
 
2.บ้านโคกสี
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาถิ่น (อีสาน)
      -ในสมัยก่อนผู้หญิงสวมผ้าถุง ผู้ชายสวมโสร่ง มีผ้าขาวม้าพาดบ่ามี
      -บุญผเวส
      -บุญบั้งไฟ
      -บุญเบิกบ้าน
      -เข้าพรรษา
      -ทอดกฐิน
      -มีค่านิยมให้ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ประหยัด
  
3.บ้านดอนคนทา
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาไทยโคราช และภาษาถิ่นอีสาน
      -การแต่งกายสมัยก่อนผู้หญิงสวมผ้าถุง ผู้ชายสวมกางเกงหรือนุ่งโสร่ง
      ประเพณีที่สำคัญ
      -การทำบุญเจ้าพ่อสามง่าม
      -บุญเดือนหก
 
4. บ้านโสกงูเหลือม
   ประเพณี
      -การแต่งกาย แต่งชุดพื้นบ้านอีสาน
      -พูดภาษาพื้นบ้าน อีสานและภาษาไทยโคราช
      -ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน
  
5.บ้านเพียไซย์
   ประเพณี
      -แต่งกายตามสมัยนิยม
      -ใช้ภาษาโคราช
  
6.บ้านหญ้าคา
   ประเพณี
      -ประเพณีอีสาน 12เดือน
 
7.บ้านหนองโดน
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาถิ่นอีสาน
      -แต่งกายชุดพื้นบ้านอีสาน
      -บุญข้าวจี่
      -บุญมหาเวสสันดร
      -มีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษ
 
8.บ้านโคกกลาง
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาไทยโคราช
      -การแต่งกายสมัยก่อนนุงโจงกระเบน
 
9.บ้านโคกสว่าง
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาพื้นบ้าน
      -แต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
 
10.บ้านหนองหว้าเอน
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาถิ่นอีสาน
      -แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสาน
      -บุญกฐิน
      -บุญปั้นข้าวจี่
      -บุญมหาชาติ
 
11.บ้านเกล็ดลิ้น
   ประเพณี
      -ใช้ภาษาถิ่นอีสาน
      -การแต่งกายผู้หญิงสวมผ้าถุง ผู้ชายสวมโสร่ง เสื้อตามสมัยนิยม
      -ทำบุญฝาย
 
12.บ้านหนองหิน
   ประเพณี
      -
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ