ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                      ประวัติบ้านโคกสี        
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
     บ้านโคกสี  หมู่ที่ ๒   เดิมชื่อบ้านเกล็ดลิ้น ซึ่งเรียกตามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพราะมีสัตว์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  ลิ้น เป็นจำนวนมาก ในบริเวณป่าที่ตั้งหมู่บ้าน ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน คือ พ่อใหญ่อุ้ม จิตราช  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านเกล็ดลิ้น ซึ่งเป็นพ่อของพ่อใหญ่ท้าว จิตราช ปี พ.ศ.๒๔๘๖ ขึ้นอยู่ในเขตปกครองของ ตำบลด่านช้าง เป็นสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมา ก็มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านมาเรื่อยๆ ลำดับได้ดังนี้
       ๑. พ่อใหญ่อ้ม    จิตราช
       ๒. พ่อใหญ่ดี     เลยไธสง
       ๓. ผู้ใหญ่เตาะ   ตลิ่งไธสง
       ๔. ผู้ใหญ่อ้ม     จิตราช
       ๕. ผู้ใหญ่ซุ่น     สมดี
๑.๒  ที่ตั้ง  ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร อาณาเขต
    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     บ้านเกล็ดลิ้น        ตำบลขุนทอง
    ทิศใต้             ติดต่อกับ     บ้านดอนคนทา    ตำบลขุนทอง
    ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     บ้านหนองหิน     ตำบลขุนทอง
    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ      บ้านขุนทอง        ตำบลขุนทอง
๑.๓ ภูมิประเทศ
    เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นพื้นที่ดอนบางส่วน พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  และบางพื้นที่มีสภาพเป็นดินเค็ม หรือมีเนื้อดินค่อนข้างเหนียว          
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ