ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
                                  ประวัติบ้านขุนทอง                                                                           
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
    บ้านขุนทอง หมู่ที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโคกสี  
ลักษณะของชุมชนจะเป็นชุมชนกึ่งชุมชนเมือง ชื่อบ้านขุนทองได้มาจากกำนันที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นชื่อ กำนันขุน ทองดวง จึงตั้งชื่อจากชื่อขุนบวกชื่อสกุลทอง รวมเรียกว่า“บ้านขุนทอง”ราษฎรเดิมอพยพมาจาก อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น อำเภอบรบือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อพยพมาอยู่มีความสงบสุข มีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดป่าสุนทรสันติธรรม และมีผู้ใหญ่บ้านตามลำดับดังนี้  
     ๑. นายบุญศรี       ธนานุรักษ์
     ๒. นายจรูญ         ทองมาก
     ๓. นายบุญเรือน    วิถีเทพ
     ๔. นายกฤษฎา      คำสุนทร                                                    
๑.๒  ที่ตั้ง ภูมประเทศ ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรอาณาเขต
    ทิศเหนือ       ติดต่อกับ    บ้านโคกสี ตำบลขุนทอง
    ทิศใต้          ติดต่อกับ    บ้านโสกงูเหลือม ตำบลขุนทอง
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    บ้านดอนคนทา ตำบลขุนทอง
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ     ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
๑.๓ ภูมิประเทศ
    เป็นที่ราบสูง พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา       
                                                                     
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ