ทะเบียนพรรณไม้ (Excel)
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ (PowerPoint)
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน (PowerPoint)
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ (PowerPoint)
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ (PowerPoint)
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา (PowerPoint)
 
คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    บทที่ 1 บทนำ
    บทที่ 2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
    บทที่ 3 แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
    บทที่ 4 วิธีดำเนินงาน
    - องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
    - องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
    - องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
    - องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
    - องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
    สาระที่ 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต
    สาระที่ 2 การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
    สาระที่ 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน
    สาระที่ 4 ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
    บทที่ 5 การประเมินสถานศึกษา
    - แบบประเมินสถานศึกษา
 
การรายงานพืชศึกษา
 
ความสอดคล้อง 8 กลุ่มสาระ

 

           

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel : 044-975228-9 Fax : 044-975227 Email : kledlinwittaya@hotmail.com