1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
http://www.rspg.or.th

2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/

3. ข้อมูลพฤกษศาสตร์
http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/TypeSearch/SelectCriteria/SelectCriteria.html

4. พรรณไม้ไทย
http://www.panmai.com/

5. สวนพฤกษศาสตร์ คลองไผ่
http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kp_bot.htm

6. ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
http://www.phargarden.com/

7. สวนพฤกษศาสตร์ Kew's
http://www.rbgkew.org.uk/           

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel : 044-975228-9 Fax : 044-975227 Email : kledlinwittaya@hotmail.com